TABEL 1: Consultații și cereri juridice în materie civilă

*Tarif pentru 3 ore timp investit, cu posibilitatea de creștere .Creșterea prețului este proporțională cu timpul alocat,  estimativ


  1. Notificări / adrese / corespondență în legătură cu un caz de drept *.                                                                                       660 lei 


  2. Activități de obținere a apostilării actelor / traduceri legalizate                                                                                                330 lei

  3. Asistarea sau reprezentarea părții la mediere /conciliere / negociere*                                                                                      440 lei

  4. Activitățile de atestare prevăzute la art.3 lit. c, d din Legea 51/1995                                                                                         220 lei

  5. Consultațiile juridice, redactare de acte juridice tranzacții /contracte civile / acte adiționale /                                                   1320 lei                                         statute și acte constitutive pentru înființarea unor persoane juridice*

  6. Asistarea/reprezentarea părții în fața instituțiilor publice (altele decât instanțe /                                                                      220 lei                          parchete / poliție) sau altor persoane de drept privat


  7. Activitățile fiduciare și stabilirea temporară a sediului                                                               1 % din valoare, dar nu mai puțin de 220 lei;  prevăzute la art.3 lit. g, h din Legea 51/1995


  8. Activitățile de atestare prevăzute la art.3 lit. c, d din Legea 51/1995                                                                                          220 lei                                        


  9. Audiență*                                                 Vă oferim audiență la onorariu orar de 189 de euro  și 89 de euro cheltuieli în interesul clientului

TABEL 2: Consultații și cereri juridice 


1. Consultație juridică/studiere dosar în materie penala                                                                                                           660 lei


2. Consultație juridică acordată la grefă/vorbitor                                                                                                                     330 lei


3. Formularea unui act de sesizare, fără a calcula și constituirea de parte civila                                                                         660 lei


4. Formularea constituirii de parte civilă                                                                 Lipsește plata, dar odată cu deschiderea fișierului de plată,                                                                                                           se va actualiza automat plata în funcție de modul de calcul stabilit sub tabel A


5. Formularea ocazională a unor sesizări, contestații sau cereri                                                                                                660 lei


6. Reprezentare în contestații privind măsurile asiguratorii pentru alți subiecți procesuali                     2% din valoarea bunului indisponibilizat, dar                                                                                                                                                                          nu mai puțin de 2.100 lei


2.1. până la valoarea de 5.000 lei                                                                                                                                           660 lei


2.2. între 5.001 lei şi 25.000 lei                                                                                       5 % din valoarea litigiului, însă nu mai puțin de 880 lei;


2.3. între 25.001 lei şi 100.000 lei                                                                                    4 % din valoarea litigiului, însă nu mai puțin de 1.800 lei;


2.4. între 100.001 lei şi 250.000 lei                                                                                  3 % din valoarea litigiului, însă nu mai puțin de 4.000 lei;


2.5. peste 250.000 lei                                                                                                    2 % din valoarea litigiului, însă nu mai puțin de 7.500 lei.


2.6. peste 1.000.000                                                                                                      1 % din valoarea litigiului, dar nu mai puțin de 20.000 lei.

TABEL 3 : Asistență și Reprezentare 


2.1. Acțiuni/cereri cu caracter special

2.1.1 cererile de valoare redusă, soluționate potrivit procedurii speciale prevăzute de titlul X al cărţii                                         660 lei                                          a VI-a din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată,cu modificările                                                                                                                                          și completările ulterioare


2.1.2. cererile privind ordonanța de plată, prevăzută de titlul IX al cărții a VI-a din                                       50 % din onorariul prevăzut la pct.2.2,                                Codul de Procedură Civilă                                                                                                                nu mai puțin de 660 lei;   


2.1.3. cererile de evacuare din imobilele folosite/ocupate fără drept,                                 50 % din onorariul prevăzut la pct.2.2, nu mai puțin de 660 lei soluționate potrivit procedurii speciale prevăzute de titlul XI al cărții a VI-a                                                                                                                             din Codul de procedură civilă


2.1.4. cererile de evacuare din imobilele folosite sau ocupate fără drept,                                                                              1.540 lei                           soluționate potrivit procedurii speciale prevăzute de titlul XI al cărții a VI-a din Codul de procedură civilă


2.1.5. cererile formulate pe cale de ordonanță președințială.                                                                                               1.540 lei


2.1.6. cereri de reexaminare; cereri de scutire de la plata taxei judiciare de timbru                                                                 440 lei;


2.1.7. cereri posesorii                                                                                                                                                       1540 lei


2.2. Acțiuni şi cereri evaluabile în bani:

Sunt acțiuni evaluabile în bani și se vor aplica onorariile stabilite mai sus următoarelor categorii de acțiuni:

a) cereri în constatarea nulității, anularea, rezoluțiunea sau rezilierea unui act juridic civil patrimonial;

b) privind constatarea existenței sau inexistenței unui drept patrimonial;

c) prin care se solicita pronunțarea unei hotărâri judecătorești care ține loc de act autentic de înstrăinare a unor bunuri imobile sau de constituire a unor drepturi reale asupra acestora;

d) acțiunile posesorii;

e) acțiuni petitorii – acțiunile care au ca obiect un dezmembrământ al dreptului de proprietate;

i) acțiuni având ca temei plata nedatorată/îmbogățire fără just temei;

j) acțiuni în declararea simulației unui act juridic;

k) acțiuni potrivit Legii nr. 10/2001 și Legii nr. 290/2003;

l) cereri și acțiuni privind legislația fondului funciar;

m) cereri și acțiuni privind materia exproprierilor;

n) cereri și acțiuni în materia uzucapiunii;  

o) cereri și acțiuni privind despăgubiri materiale/morale;


Reprezentarea în materie civilă


2.2.1. până la valoarea de 5.000 lei                                                                                                                                          660 lei


2.2.2. între 5.001 lei şi 25.000 lei                                                                                     5 % din valoarea litigiului, însă nu mai puțin de 880 lei;


2.3.3. Cereri care privesc dreptul de folosință a bunului închiriat sau arendat,                                                                              1.760 lei                                  daca acestea nu privesc și plata anumitor sume de bani


2.3.4. Acțiunile în grănițuire                                                                                                                                                    2.200 lei;


2.3.5. Cereri privind măsuri asiguratorii luate pe cale separată.                                                                                                   1.100 lei;


2.3.6. Cereri de suspendare a executării efectelor hotărârilor judecătorești                                                                                  1.100 lei;


2.4. În materia executării silite


2.4.1. asistență, reprezentare în procedura executării silite executării silite                                                         se aplică onorariul de la pct.2.2;                                      cu caracter patrimonial când obiectul contestației vizează titlul executoriu,                                                                                                                        altul decât hotărârea judecătorească


2.4.2. asistență, reprezentare în procedura executării silite executării silite cu caracter.                                                               1.760 lei;                     nepatrimonial sau când titlul executoriu îl reprezintă o hotărâre judecătorească


2.4.5. cereri de suspendare a executării silite, respectiv a executării provizorii                                                                            880 lei;


2.4.6 cererile de întoarcere a executării silite                                                                                                                         2.200 lei.


2.5. Acțiuni și cereri referitoare la raporturile de familie


2.5.1. pentru cererea de divorț fără minori                                                                                                                               1.760 lei;


2.5.2. pentru cererea de divorț cu minori.                                                                                                                                2.200 lei;


2.5.3. pentru cererile care nu sunt accesorii cererii de divorț și care au ca obiect:                                                                      1.540 lei;                        stabilirea locuinței copilului, exercitarea autorității părintești, stabilirea contribuției                                                                                                      părinților la cheltuielile de creștere și educare a copiilor, dreptul părintelui sau al altor                                                                                                       persoane decât părinții de a avea legături personale cu copilul, locuința familiei


2.5.4. tutelă, curatelă                                                                                                                                                             1.540 lei;


2.5.5. punere sub interdicție                                                                                                                                                   1.540 lei;


2.5.6. tăgada paternității                                                                                                                                                        2.200 lei;


2.5.7. asistare /reprezentare adopție                                                                                                                                        2.640 lei


2.6. În materia contenciosului administrativ


2.6.1. redactare plângere prealabilă administrativă                                                                                                                    1.540 lei;


2.6.1. redactare plângere prealabilă administrativă                                                                                                                    2.200 lei;


2.6.3. suspendare act administrativ art.14 din Legea 554/2014.                                                                                                   1.760 lei;


2.6.4. redactare contestație executare act administrativ fiscal                                                                                                   1.760 lei;


2.6.5. acțiune contestație act administrativ fiscal                                                                                                                     2.640lei


2.6.6. suspendare act administrativ fiscal                                                                                                                                2.200 lei;


2.6.7. cereri, contestații privind achizițiile publice in fata CNSC                                                                                                  2.200 lei;


2.6.8. plângere împotriva deciziilor CNSC                                                                                                                                2.640 lei;


2.6.9 În situația în care există capăt de cerere cu caracter patrimonial                                                                              se vor aplica prevederile art.2.2.


2.7 . Acțiunile, cererile, obiecțiunile, contestațiile introduse la instanțele judecătorești în temeiul Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare


2.7.1. cereri de deschidere a procedurii de insolvență                                                                                                               880 lei;


2.7.2. asistență, reprezentare procedură insolvență fond                                                                                                  220 lei pe termen


2.7.3. contestații si cereri în procedura insolvenței.                                                                                                                 1.540 lei;


2.7.4. retragere, dizolvare, anulare hotărâre AGA                                                                                                                     2.640 lei.


2.8. În materie contravențională


2.8.1. plângerea împotriva procesului-verbal de constatare si sancționare a contravenție.                                                            1.100 lei.


2.9. Acțiunile și cererile în materie de carte funciară                                                                                                                           1.540 lei;


2.10 Acțiuni și cereri în materia societăților comerciale  privind Legea 31/1990 și alte legi speciale:


a) cereri de intervenție înregistrare acte/mențiuni ONRC                                                                                                           1540 lei;


b) plângere împotriva rezoluției Directorului ONRC                                                                                                                  1540 lei;


c) acțiuni privind excludere, retragere, dizolvare, anulare hotărâre AGA                                                                                      2.640 lei.


2.11. Cererile privind litigiile de muncă și drepturi și obligații cu caracter social:


2.11.1. contestații împotriva deciziilor emise cu privire la încheierea, executarea, modificarea și încetarea CIM                                 2200 lei;


2.11.2. stabilirea și plata pensiilor, precum și alte drepturi prevăzute prin sistemele de asigurări sociale                                        1.540 lei;


2.11.3. stabilirea și plata ajutorului de șomaj, a ajutorului de integrare profesională și a alocației de sprijin,                                    1.100 lei.                                          a ajutorului social, a alocației de stat pentru copii, a drepturilor persoanelor cu dizabilități și a altor forme                                                                                 de protecție socială prevăzute de lege


2.12. CuratelăActivitățile de curatelă specială, prevăzute la art.3 lit. j) din Legea 51/1995                                                                                440 lei

TABEL 4: Asistență și reprezentare


2. Urmărirea penală

 Onorariile minime pentru activitățile desfășurate în cursul urmăririi penale, înainte de aplicarea principiilor prevăzute în articolele următoare, cu precizarea că în cazul redeschiderii urmăririi penale se percep din nou, sunt următoarele:


2.1. Asistența/reprezentarea juridică generală                                                                     2.200 lei/pentru fiecare subiect procesual sau fiecare parte;                    (care include și acoperă activitățile și onorariile                                                                                                                                                       prevăzute în dispozițiile 2.3., 2.4.) în fața organelor de urmărire penală;


2.2. Formularea unei cereri, excepții, plângeri, a unui memoriu sau a oricărui alt act                                                           440 lei;


2.3. Participarea la efectuarea actelor de urmărire penală                                                                                    220 lei per activitate;


2.4. Asistența/reprezentarea juridică a subiecților procesuali/părților în cursul medierii                                                         660 lei                                        sau împăcării ori in vederea tranzacționării, inclusiv în ceea ce privește plata debitelor fiscale                                                                                               sau cu natură asemănătoare


 2.5. Formularea unei cereri de inițiere a acordului de recunoaștere a vinovăției                                                                   440 lei;


2.6. Asistența/reprezentarea juridică a inculpatului în fața procurorului în cursul acordului de recunoaștere a vinovăției         660 lei;


2.7. Asistența juridică în fața judecătorului de drepturi si libertăți, per fiecare sesizare                                                         660 lei;


2.8. Formularea plângerilor împotriva ordonanței de clasare                                                          660 lei fiecare, în ipoteza în care procurorul                                                                                                                                                  ierarhic superior nu admite plângerea cu care a fost sesizat;


2.9. Asistența/reprezentarea juridică în fața judecătorului de cameră preliminară în plângerea împotriva soluției                     660 lei;


2.10 Asistența/reprezentarea juridică în fața judecătorului de cameră preliminară                                                                  660 lei;                                       în procedura confirmării la renunțarea la urmărirea penală


2.11 Asistența/reprezentarea juridică în fața judecătorului de cameră preliminară în alte proceduri                                         660 lei


2.12. Formularea contestației privind durata procedurii                                                                                                        660 lei


2.13. Asistența/reprezentarea juridică în fața judecătorului de drepturi si libertăți în contestația privind durata procedurii         660 lei


2.14. Asistarea/reprezentarea juridică a inculpatului în fața instanței în procedura acordului de recunoaștere a vinovăției          660 lei

Reprezentare în materie penală


2.15. Formularea contestației privind durata procedurii                                                                                                         660 lei;


2.16. Asistența/reprezentarea juridică în fața judec


ătorului de drepturi si libertăți în contestația privind durata procedurii          660 lei


2.14. Asistarea/reprezentarea juridică a inculpatului în fața instanței în procedura acordului de recunoaștere a vinovăției           660 lei


3. Camera preliminară

Onorariile minime pentru activitățile desfășurate în cursul camerei preliminare, înainte de aplicarea regulilor prevăzute în art. I, sunt următoarele:


3.1. Formularea cererilor și/sau excepțiilor                                                                                                                             660 lei 


 3.2. Asistența juridică la verificarea legalității măsurii preventive, per verificare                                                                       660 lei


3.3. Asistența sau reprezentarea juridică în dezbateri                                                                                                             660 lei


3.4. Declararea contestațiilor                                                                                                                                           220 lei fiecare;


3.5. Motivarea contestației împotriva soluției date în procedura camerei preliminare                                                                  880 lei;


3.6. Asistența sau reprezentarea juridică în dezbaterile din contestația împotriva soluției date în procedura camerei preliminare   880 lei;


4. Fondul cauzei

Onorariile minime pentru activitățile desfășurate în cursul fondului, înainte de aplicarea regulilor prevăzute în articolele următoare, sunt următoarele:


4.1. Formularea în scris a unei cereri, excepții, plângeri sau a unui memoriu                                                                                440 lei;                               (altele decat cele vizând aplicarea procedurii simplificate)


4.2. Declararea contestațiilor                                                                                                                                                 660 lei;


4.3. Asistența/reprezentarea juridică a părților în procedura simplificată,                                                                                   660 lei                                     fără schimbarea încadrării sau repunerea cauzei pe rol


4.4. Formularea concluziilor scrise în procedura simplificată, vizând latura penală a cauzei                                                          660 lei;


5. Apel 

Onorariile minime pentru activitățile desfășurate în cursul apelului,înainte 


5.1. Motivarea apelului, incluzând studierea dosarului                                         egal cu onorariul aferent formulării concluziilor scrise pentru cei care își                                                                                                                                    continuă mandatul sau egal cu suma dintre onorariul aferent formulării                                                                                                                                          concluziilor scrise și onorariul aferent studierii dosarului, dacă nu a fost                                                                                                                                                                    perceput anterior;


5.2. Formularea în scris a unei cereri, excepții, plângeri sau a unui memoriu (altele decât motivele de apel)                                660 lei


5.3. Asistența/reprezentarea juridică a părților în procedura simplificată,                                                                                 880 lei                                    fără schimbarea încadrării sau repunerea cauzei pe rol


5.4. Asistența/reprezentarea juridică a parților în procedură simplificată,                                                                                 1.540 lei                                     în contextul schimbării încadrării sau al repunerii cauzei pe rol


5.5. Asistența/reprezentarea juridică a părții în procedura comuna,                                                    1.760 lei, dar nu mai puțin de 660 lei per termen               fără constituire de parte civila  


5.6. Asistența/reprezentarea juridică a părții în procedura comună,                                                  2.640 lei, dar nu mai puțin de 660 lei per termen            vizând ambele laturi ale cauzei


5.7. Formularea concluziilor scrise                                                                                            onorariile stabilite pentru fiecare ipoteză a fondului,                                                                                                                                                               majorate cu 220 lei fiecare


6. Căile extraordinare de atac 

Onorariile minime pentru activitățile desfășurate în cursul căilor extraordinare de atac, înainte de aplicarea regulilor prevăzute în art. VII, sunt următoarele:


6.1. Motivarea căii extraordinare de atac, incluzând studierea dosarului            egal cu onorariul aferent formulării concluziilor scrise pentru cei care își                                                                                                                                  continuă mandatul sau egal cu suma dintre onorariul aferent formulării                                                                                                                                 concluziilor scrise și onorariul aferent studierii dosarului, dacă nu a fost                                                                                                                                                                  perceput anterior


6.2. Asistența/reprezentarea juridică a părții                                   jumătate din onorariul aferent motivării, dar nu mai puțin de 660 lei per termen.


7. Executarea hotărârilor penale și legile speciale de executare 

Onorariile minime pentru activitățile desfășurate în cursul executării hotărârilor penale:


7.1. Formularea contestației la executare                                                                                                                   660 lei


7.2. Asistența/reprezentarea juridică a părții în contestația la executare                                                                      880 lei


7.3. Formularea cererii de liberare condiționată                                                                                                         660 lei


7.4. Asistenta/reprezentarea juridică a părții în cererile de liberare condiționată                                                           660 lei


7.5. Formularea cererilor privind regimul de executare, plângerilor împotriva măsurilor și altele asemănătoare                440 lei


7.7. Formularea cererilor privind obligațiile din conținutul supravegherii                                                                        440 lei


7.8. Asistența/reprezentarea juridică a părții în cererile privind obligațiile din conținutul supravegherii                            660 lei