1)Descriere

Apăsați butonul Asistență și Reprezentare și veți primi un contract în formă scrisă, care dobândește dată certă prin înregistrarea în Registrul de evidență a contractelor de asistență juridică. Avocatul titular și avocatul colaborator desemnat din cadrul “MORARU IONUȚ-CIPRIAN—CABINET DE AVOCAT” te va asista și/sau reprezenta la instanța de judecată, respectiv, la organele de urmărire penală.

2)A)Asistență și reprezentare în materie civilă

Existența a 12 categorii. Apăsarea fiecăreia înseamnă deschiderea unui formular diferit cu date de contact, și buton selecție serviciu cu suma de plată cumulat (așa cum am ilustrat în tabelul 3 pentru fiecare din cele 12 categorii):Acțiuni/cereri cu caracter special, Acțiuni și cereri evaluabile în bani, Acțiuni /cererile cu caracter nepatrimonial, Acțiuni și cereri în materia executării silite, Acțiuni și cereri referitoare la raporturile de familie, Acțiuni și cereri în materia contenciosului administrativ, Acțiuni și cereri în contencios administrativ, Acțiunile, cererile și obiecțiunile, contestațiile introduse la instanțele judecătorești în temeiul Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare, Plângere în materie contravențională ,Acțiuni și cerere în materie de carte funciară, Acțiuni și cereri în materia societăților comerciale privind Legea 31/1990 și alte legi speciale, Cererile privind litigiile de muncă și drepturi și obligații cu caracter social, Curatelă.

  1. B) Asistență și reprezentare în materie penală

Existența a 8 categorii. Apăsarea fiecăreia înseamnă deschiderea unui formular diferit cu date de contact, și buton selecție serviciu cu suma de plată cumulat (așa cum am ilustrat în tabelul 4 pentru fiecare din cele 8 categorii):Urmărirea penală, Camera preliminară, Fondul cauzei, Apel, Căile extraordinare de atac, Executarea hotărârilor penale și legile speciale de executare, Reabilitarea, Asistența juridică internațională.

2.1.1 cererile de valoare redusă, soluționate potrivit procedurii speciale prevăzute de titlul X al cărţii a VI-a din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Cod de procedură civilă

660 lei;

 

2.1.2. cererile privind ordonanța de plată, prevăzută de titlul IX al cărții a VI-a din Codul de procedură civilă

50 % din onorariul prevăzut la pct.2.2, nu mai puțin de 660 lei;

 

2.1.3. cererile de evacuare din imobilele folosite sau ocupate fără drept, soluționate potrivit procedurii speciale prevăzute de titlul XI al cărții a VI-a din Codul de procedură civilă

1.540 lei;

 

2.1.4. cererile formulate pe cale de ordonanță președințială

1.540 lei;

 

2.1.5. cereri de reexaminare; cereri de scutire de la plata taxei judiciare de timbru

440 lei;

 

2.1.6. cereri posesorii

1540 lei

 

2.2. Acțiuni şi cereri evaluabile în bani:

 

Sunt acțiuni evaluabile în bani și se vor aplica onorariile stabilite mai sus următoarelor categorii de acțiuni:

a) cereri în constatarea nulității, anularea, rezoluțiunea sau rezilierea unui act juridic civil patrimonial;

b) privind constatarea existenței sau inexistenței unui drept patrimonial;

c) prin care se solicita pronunțarea unei hotărâri judecătorești care ține loc de act autentic de înstrăinare a unor bunuri imobile sau de constituire a unor drepturi reale asupra acestora;

d) acțiunile posesorii;

e) acțiuni petitorii – acțiunile care au ca obiect un dezmembrământ al dreptului de proprietate;

i) acțiuni având ca temei plata nedatorată/îmbogățire fără just temei;

j) acțiuni în declararea simulației unui act juridic;

k) acțiuni potrivit Legii nr. 10/2001 și Legii nr. 290/2003;

l) cereri și acțiuni privind legislația fondului funciar;

m) cereri și acțiuni privind materia exproprierilor;

n) cereri și acțiuni în materia uzucapiunii;

o) cereri și acțiuni privind despăgubiri materiale/morale;

 
 

 

2.2.2. între 5.001 lei şi 25.000 lei

5 % din valoarea litigiului, însă nu mai puțin de 880 lei;

2.2.3. între 25.001 lei şi 100.000 lei

4 % din valoarea litigiului, însă nu mai puțin de 1.800 lei;

2.2.4. între 100.001 lei şi 250.000 lei

3 % din valoarea litigiului, însă nu mai puțin de 4.000 lei;

2.2.5. peste 250.000 lei

2 % din valoarea litigiului, însă nu mai puțin de 7.500 lei.

2.2.6. peste 1.000.000

1 % din valoarea litigiului, dar nu mai puțin de 20.000 lei.

2.3. Acțiunile/cererile cu caracter nepatrimonial:

2.3.1. Cereri pentru constatarea existenței sau inexistenței unui drept nepatrimonial

1.760 lei;

2.3.2. Cereri în anularea sau în constatarea nulității unui act juridic nepatrimonial

1.760 lei;

2.3.3. Cereri care privesc dreptul de folosință a bunului închiriat sau arendat, daca acestea nu privesc și plata anumitor sume de bani

1.760 lei;

2.3.4. Acțiunile în grănițuire

2.200 lei;

2.3.5. Cereri privind măsuri asiguratorii luate pe cale separată

1.100 lei;

2.3.6. Cereri de suspendare a executării efectelor hotărârilor judecătorești

1.100 lei;

2.4. În materia executării silite

2.4.1. asistență, reprezentare în procedura executării silite executării silite cu caracter patrimonial când obiectul contestației vizează titlul executoriu, altul decât hotărârea judecătorească

se aplică onorariul de la pct.2.2;

2.4.2. asistență, reprezentare în procedura executării silite executării silite cu caracter nepatrimonial sau când titlul executoriu îl reprezintă o hotărâre judecătorească

1.760 lei;

2.4.5. cereri de suspendare a executării silite, respectiv a executării provizorii

880 lei;

2.4.6 cererile de întoarcere a executării silite

2.200 lei.

2.5. Acțiuni și cereri referitoare la raporturile de familie

2.5.1. pentru cererea de divorț fără minori

1.760 lei;

2.5.2. pentru cererea de divorț cu minori

2.200 lei;

2.5.3. pentru cererile care nu sunt accesorii cererii de divorț și care au ca obiect: stabilirea locuinței copilului, exercitarea autorității părintești, stabilirea contribuției părinților la cheltuielile de creștere și educare a copiilor, dreptul părintelui sau al altor persoane decât părinții de a avea legături personale cu copilul, locuința familiei

1.540 lei;

2.5.4. tutelă, curatelă

1.540 lei;

2.5.5. punere sub interdicție

1.540 lei;

2.5.6. tăgada paternității

2.200 lei;

2.5.7. asistare /reprezentare adopție

2.640 lei

2.6. În materia contenciosului administrativ

2.6.1. redactare plângere prealabilă administrativă

1.540 lei;

2.6.2. acțiune contencios administrativ

2.200 lei;

2.6.3. suspendare act administrativ art.14 din Legea 554/2014

1.760 lei;

2.6.4. redactare contestație executare act administrativ fiscal

1.760 lei;

2.6.5. acțiune contestație act administrativ fiscal

2.640lei;

2.6.6. suspendare act administrativ fiscal

2.200 lei;

2.6.7. cereri, contestații privind achizițiile publice in fata CNSC

2.200 lei;