1)Descriere

“MORARU IONUȚ-CIPRIAN—CABINET DE AVOCAT“  desfășoară activități fiduciare, în numele și pe seama clientului. Activitățile fiduciare constau în următoarele:

Primirea în depozit, în numele și pe seama clientului, de fonduri financiare și bunuri, rezultate din valorificarea de titluri executorii după finalizarea unui litigiu, a unei medieri, a procedurii succesorale sau a lichidării unui patrimoniu. Plasarea și valorificarea, în numele și pe seama clientului, a fondurilor financiare și a bunurilor încredințate. Administrarea, în numele și pe seama clientului, a fondurilor sau a valorilor în care acestea au fost plasate.

În executarea mandatului, “MORARU IONUȚ-CIPRIAN—CABINET DE AVOCAT“ vă oferim: Activități de consultanță. Operațiuni de conservare a substanței și valorii fondurilor financiare și bunurilor încredințate. Operațiuni de plasare a fondurilor în active mobiliare sau imobiliare, valori mobiliare și alte instrumente financiare, în condițiile legii. Administrarea șin valorificarea plasamentelor efectuate prin contractarea de operațiuni materiale și efectuarea de operațiouni juridice menite să sporească valoarea și lichiditatea plasamentelor. Activități conexe, cum ar fi completarea declarațiilor de impozit și plata acestora și a celorlalte datorii ale clientului legate de admionistrarea unor asemenea proprietăți, culegerea fructelor și încasarea veniturilor sau a altor rezultate ale investițiilor, mijlocirea/medierea operațiunilor financiare. Orice operațiuni în numerar.

Activitățile fiduciare și stabilirea temporară a sediului, prevăzute la art.3 lit. g, h din Legea 51/1995

 1 % din valoare, dar nu mai puțin de 220 lei;

GHIDUL ORIENTATIV AL ONORARIILOR MINIMALE

Art.I. Onorariile minimale sunt următoarele:

A. ÎN MATERIE CIVILĂ/CONTENCIOS ADMINISTRATIV ȘI FISCAL ȘI NECONTENCIOS

1. Activități și cereri cu caracter necontencios

Notificări / adrese / corespondență

onorariu orar, dar nu mai puțin de 330 lei;

Activități de obținere a apostilării actelor / traduceri legalizate

330 lei;

Asistarea sau reprezentarea părții la mediere /conciliere / negociere

onorariu orar sau 440 lei ședința

 

Asistarea/reprezentarea părții în fața instituțiilor publice (altele decât instanțe / parchete / poliție) sau altor persoane de drept privat

440 lei;

Cereri de strămutare

440 lei;

Cereri de recuzare

330 lei;

Consultațiile juridice, redactare de acte juridice tranzacții /contracte civile / acte adiționale / statute și acte constitutive pentru înființarea unor persoane juridice

onorariu orar, dar nu mai puțin de 440 lei ;

Activitățile de atestare prevăzute la art.3 lit. c, d din Legea 51/1995

220 lei;

Activitățile prevăzute la art.3 lit. g, h din Legea 51/1995

 1 % din valoare, dar nu mai puțin de 220 lei;

Activitățile prevăzute la art.3 lit. j) din Legea 51/1995

440 lei.

2. Activități contencioase

2.1. Acțiuni/cereri cu caracter special

2.1.1 cererile de valoare redusă, soluționate potrivit procedurii speciale prevăzute de titlul X al cărţii a VI-a din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Cod de procedură civilă

660 lei;

2.1.2. cererile privind ordonanța de plată, prevăzută de titlul IX al cărții a VI-a din Codul de procedură civilă

50 % din onorariul prevăzut la pct.2.2, nu mai puțin de 660 lei;

2.1.3. cererile de evacuare din imobilele folosite sau ocupate fără drept, soluționate potrivit procedurii speciale prevăzute de titlul XI al cărții a VI-a din Codul de procedură civilă

1.540 lei;

2.1.4. cererile formulate pe cale de ordonanță președințială

1.540 lei;

2.1.5. cereri de reexaminare; cereri de scutire de la plata taxei judiciare de timbru

440 lei;

2.1.6. cereri posesorii

1540 lei

 

2.6. În materia contenciosului administrativ

2.6.1. redactare plângere prealabilă administrativă

1.540 lei;

2.6.2. acțiune contencios administrativ

2.200 lei;

2.6.3. suspendare act administrativ art.14 din Legea 554/2014

1.760 lei;

2.6.4. redactare contestație executare act administrativ fiscal

1.760 lei;

2.6.5. acțiune contestație act administrativ fiscal

2.640lei;

2.6.6. suspendare act administrativ fiscal

2.200 lei;

2.6.7. cereri, contestații privind achizițiile publice in fata CNSC

2.200 lei;

2.6.8. plângere împotriva deciziilor CNSC

2.640 lei;

2.6.9 În situația în care există capăt de cerere cu caracter patrimonial

se vor aplica prevederile art.2.2.

2.7 . Acțiunile, cererile, obiecțiunile, contestațiile introduse la instanțele judecătorești în temeiul Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare

2.7.1. cereri de deschidere a procedurii de insolvență

880 lei;

2.7.2. asistență, reprezentare procedură insolvență fond

220 lei pe termen

2.7.3. contestații si cereri în procedura insolvenței

1.540 lei;

2.7.4. retragere, dizolvare, anulare hotărâre AGA

2.640 lei.

2.8. În materie contravențională

2.8.1. plângerea împotriva procesului-verbal de constatare si sancționare a contravenției

1.100 lei.

2.9. Acțiunile și cererile în materie de carte funciară

1.540 lei;

2.10 Acțiuni și cereri în materia societăților comerciale

privind Legea 31/1990 și alte legi speciale:

a) cereri de intervenție înregistrare acte/mențiuni ONRC

1540 lei;